Ile kosztuje postępowanie komornicze i kto za nie płaci?

Zaangażowanie do sprawy komornika wiąże się z dodatkowymi kosztami. W większości będą one przerzucone na dłużnika, który dobrowolnie nie spłacał swojego zobowiązania. Jednak i wierzyciel zgłaszający sprawę do egzekucji komorniczej, również powinien liczyć się z pewnymi wydatkami.

W ostatni piątek listopada publikujemy materiał kończący serię poradników dla osób borykających się z niespłaconymi długami. We wcześniejszych publikacjach poruszaliśmy między innymi kwestię tego, jak odzyskać swoje pieniądze z pomocą komornika. Dziś o tym, ile takie postępowanie kosztuje i kto za co przy nim płaci.

Koszty celowe związane z egzekucją ponosi dłużnik

Na wstępie trzeba wskazać, że koszty celowe związane z egzekucją ponosi dłużnik. To on nie wykonał dobrowolnie obowiązku określonego w tytule egzekucyjnym i wierzyciel został zmuszony do zainicjowania postępowania egzekucyjnego. Na koszty egzekucyjne składa się opłata egzekucyjna oraz zwrot wydatków. Do kosztów tych zalicza się również koszty zastępstwa prawnego wierzyciela, jeżeli reprezentuje go radca prawny lub adwokat.

Opłaty egzekucyjne dzielą się na opłaty stosunkowe (pobierane w zależności od wysokości egzekwowanego roszczenia) oraz opłaty stałe. Za wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego wierzyciel nie uiszcza opłat stosunkowych – te ściągane są bezpośrednio od dłużnika. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wniosek złożony do komornika był niecelowy (np. dłużnik spełnił dobrowolnie świadczenie przed złożeniem wniosku), wówczas koszty te ponosi wierzyciel.

Opłata egzekucyjna nie jest wynagrodzeniem komornika

Jak podkreślają sami komornicy, opłata egzekucyjna nie jest ani ich wynagrodzeniem, ani ekwiwalentem za ich usługi. Opłata służyć ma pokryciu kosztów działalności egzekucyjnej komornika, tj. kosztów organizacji i utrzymania kancelarii komorniczej.

Wskazują także, że opłata egzekucyjna ma dodatkowo pełnić rolę sankcji, aby dłużnik czuł zobowiązanie do spłaty swoich należności przed egzekucją komorniczą.

O jakich stawkach mowa?

Podstawowa stawka opłaty stosunkowej wynosi 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, przy czym nie mniej niż 330,83 zł. Przy egzekucji z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalno-rentowego, zasiłków i stypendiów opłata wynosi 8% , nie mniej jednak niż 165,42 zł. Opłatę stosunkową ściąga się od dłużnika wraz z wyegzekwowanym świadczeniem proporcjonalnie do jego wysokości.

Pierwsza część opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika wynosi 66,17 zł. Natomiast cała opłata za to poszukiwanie wynosi 5% szacunkowej wartości odnalezionego majątku.

Jak już wspomniano, komornikowi należy się również zwrot wydatków, które powstały w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego. Wydatkami tymi są:

  • wynagrodzenie biegłych
  • koszty ogłoszeń
  • koszty transportu specjalistycznego oraz przejazdów poza miejscowość, która jest siedzibą komornika
  • należności osób powołanych do udziału w czynnościach np. dozorcy zajętych rzeczy
  • koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym
  • koszty uzyskiwania informacji np. zapytanie do ZUS kosztuje 40,47 zł, a zapytanie do Urzędu Skarbowego 45 zł
  • koszty doręczenia korespondencji

Wydatki te w ostateczności obciążają  dłużnika. Komornik może jednakże wezwać wierzyciela do ich zaliczkowego uiszczenia.

Z jakimi wydatkami musi liczyć się wierzyciel

Choć większość kosztów związanych z egzekucją komorniczą przerzucanych jest ostatecznie na dłużnika, wierzyciel zgłaszający sprawę do komornika również musi liczyć się z pewnymi wydatkami. Jak już wspomniano, może zostać na przykład wezwany przez komornika do uiszczenia zaliczki na wydatki, które powstaną w toku postępowania oraz opłaty od wniosku o poszukiwanie majątku, jeżeli nie wie jakie składniki majątkowe przysługują dłużnikowi. Nieuiszczenie zaliczki na wydatki powoduje, że czynności, których koszt miał zostać pokryty z zaliczki, nie zostaną dokonane, a nieopłacony wniosek zlecający poszukiwanie majątku będzie zwrócony. Ponadto wierzyciel, który wybrał komornika spoza właściwego mu rewiru, ponosi koszty działania komornika poza terenem tego rewiru.

Istotną informacją dla wierzycieli jest również to, że jeśli postępowanie egzekucyjne jest w całości lub w części bezskuteczne (co się niekiedy zdarza), wtedy wydatki poniesione przez komornika, które nie zostały pokryte z wyegzekwowanej części świadczenia, również obciążają wierzyciela.

Materiał jest efektem współpracy Bankier.pl z Krajową Radą Komorniczą. Są to fragmenty przygotowanego z okazji Dnia Otwartego Komorników specjalnego „Przewodnika Po Egzekucji Sądowej”. Autorem tej części poradnika jest komornik sądowy Mariusz Markowski.

Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz

Udostępnij Artykuł